Zespół Szkół w Radziejach

WYPRAWKA SZKOLNA

Email

INFORMUJĘ, ŻE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH "WYPRAWKI SZKOLNEJ" SĄ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE ZESPOŁU SZKÓŁ

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DYREKTORA SZKOŁY - DO 4 IX 2015 r.

(termin podany w poniższym Zarządzeniu Burmistrza dotyczy dyrektora szkoły, który do 7 IX 2015 r. zobowiązany jest przekazać dokumentację organowi prowadzącemu)

 

Zarządzenie Burmistrza Węgorzewa  Nr 114/2015  z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 oraz warunków ubiegania się o dofinansowanie i warunków jego przyznawania uprawnionym mieszkańcom Gminy Węgorzewo
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 poz. 938)
zarządzam,  co następuje:

§ 1
Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r. w ramach programu „Wyprawka szkolna" do dnia 7 września 2015 r.
§ 2
Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

§ 3
Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4
1.    Do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uprawnieni są  uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w: klasach III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.
2.    Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęci są także uczniowie:
•    słabowidzący,
•    niesłyszący,
•    słabosłyszący,
•    z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
•    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
•    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
•    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klas I, II i IV,  gimnazjów z wyjątkiem klasy I i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub uczęszczający do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klas I, II i IV ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV lub liceów plastycznych.
3.    Wniosek o wyprawkę mogą składać rodzice, opiekunowie prawni ucznia oraz pełnoletni uczniowie.
4.    Zgodnie z paragrafem 8 ust 6. Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 23 czerwca 2015 poz. 938) dowodem zakupu może być:
a)    faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia/rodzica/prawnego opiekuna (w zależności od wnioskodawcy),
b)    rachunek,
c)     paragon,
d)     oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (w przypadku określonym w Rozporządzeniu).
5.    W  przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków na zakup podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".
6.    Potwierdzenie zakupu w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów wystawiane jest przez podmiot, który dokonał zakupu - na podstawie faktury VAT i listy uczniów.
Potwierdzenie zakupu ma zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Email

OGŁOSZENIE

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
1 WRZEŚNIA 2015 r. godz. 9.00


Porządek uroczystości:
godz. 9.00 – uroczysty apel
ok. godz.   9.40 – spotkania z wychowawcami w klasach
ok. godz. 10.10 – msza św.
godz. 11.00 – odjazd autobusu


Godziny odjazdu autobusu z poszczególnych przystanków:
Przystanek 1: Pniewo               8.05
Przystanek 2: Surwile               8. 16
Przystanek 3: Kamień Duży         8.18
Przystanek 4: Tarławki             8.20
Przystanek 5: Sztynort             8.30
Przystanek 6: Sztynort Mały        8.35
Przystanek 7:Kamionek Wlk.        8.38
Przystanek 8: Pilwa                 8.50

 

NAJLEPSI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Email

NAJLEPSI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 5-6 – latków
Maksymilian Karczmarz
Kinga Mendalka
Dorota Kurzyp
Bartłomiej Sobolewski
Wiktoria Gajda

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa I
Fabian Hryniuk
Roksana Predko
Oliwia Tkacz
Amelia Wińska


klasa II
Kornelia Bubelska
Jakub Adrjanowski
Aleksandra Juran
Bogumiła Dyniec


klasa III
Wiktoria Dacko
Agnieszka Mendalka


klasa IV
Natalia Predko
Julia Majewska
Dominik Gajda

klasa V
Wiktoria Jaross

klasa VI
Maja Sajewicz
Dawid Dacko
Weronika Domieniuk
Martyna Predko


GIMNAZJUM


klasa I
Dominika Majewska
Wiktoria Bubelska

klasa II
Julia Bednarczyk

klasa I
Julia Sajewicz

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:

Szkoła Podstawowa
Kornelia Bubelska (II)
Klaudia Czerwińska (VI)
Jakub Ćwierz (VI)
 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Email

26 czerwca, jak we wszystkich polskich szkołach, również w Zespole Szkół w Radziejach odbyło się zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

W uroczystości udział wzięli: p. Bożena Stępak – dyrektor ZOEASiP w Węgorzewie, p. Małgorzata Hamadyk – radna Rady Miejskiej i p. Adam Roczniak - wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz licznie przybyli rodzice.

Uroczyście  pożegnano absolwentów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Podkreślono bardzo dobre wyniki uzyskane przez trzecioklasistów na egzaminie gimnazjalnym – w czterech zakresach (język angielski – podstawowy i rozszerzony, przedmioty przyrodnicze, matematyka) okazali się najlepsi w powiecie.

Najlepsi uczniowie z wszystkich klas otrzymali nagrody książkowe. Były też nagrody pieniężne, ufundowane przez wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Otrzymały je uczennice z najwyższymi średnimi  ocen rocznych – w Szkole Podstawowej Maja Sajewicz (kl. VI) a w Gimnazjum Dominika Majewska i Wiktoria Bubelska (kl. I). Dziewczęta uhonorowane zostały przez szkołę tytułami Primus Inter Pares.

Dyrektor Zespołu Szkół złożyła Panu Adamowi Roczniakowi serdeczne podziękowanie za wspieranie działań szkoły w motywowaniu uczniów do osiągania jak najlepszych wyników. Prócz nagród na zakończenie roku szkolnego od lutego 2015 r. fundował uczniom również, przyznawane co miesiąc, stypendia za najwyższe średnie ocen w danym miesiącu.

Pan Adam Roczniak otrzymał tytuł Przyjaciela Szkoły. Takie tytuły otrzymali również:
- Pani Irena Westfalewicz, która jako wolontariusz (a więc nieodpłatnie) cały rok szkolny pracowała w oddziale przedszkolnym na stanowisku opiekunki dziecięcej;
- Pan Janusz Beczek, który już drugi rok (również nieodpłatnie) prowadził w Zespole Szkół w Radziejach zajęcia judo dla uczniów.
Takich ludzi, jak wspomniani powyżej Przyjaciele Szkoły, jest niewielu, więc tym bardziej cieszymy się, że współpracują z naszą szkołą.  

 

CZYTANIE "PANA TADEUSZA"

Email
23 czerwca odbyła się w Węgorzewie już po raz trzeci Impreza Głośnego Czytania "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Organizatorem był Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie.
22 osoby czytały fragmenty utworu, wybrane przez organizatorów. Wśród wybranych fragmentów była Inwokacja, opisy wschodu słońca, sadu, lasu, chmur, komety, burzy i zachodu słońca oraz między innymi opowieść o Dowejce i Domejce, spór Asesora z Rejentem....
Wśród osób czytających "Pana Tadeusza" byli między innymi: p. Halina Faj - starosta węgorzewski, p. Bożena Stępak - dyrektor ZOEASiP, p. Maria Chludzińska - dyrektor Gimnazjum, ksiądz proboszcz Klemens Litwin, p. Ireneusz Szepietowski - dyrektor ZSZ, p. A. Raczkowski - dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, radni, nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum, LO i ZSZ w Węgorzewie. Nasz Zespół Szkół reprezentowały dyrektor - Krystyna Paszkiewicz i Dominika Majewska - uczennica klasy I Gimnazjum.
 

Mistrzostwa Powiatu Szkół Wiejskich w Piłce Nożnej

Email

18.06.2015r. reprezentacja szkoły podstawowej w składzie; Izabela Zaduszko, Kacper Tumanowicz, Seweryn Grochowski, Tomasz Grochala, Kamil Molas, Julian Tymcio i Jakub Kidaj brała udział w II turnieju Szkół Wiejskich w Piłce Nożnej. Gospodarzem turnieju była szkoła w Perłach. Nasza drużyna wygrała jeden mecz i  zajęła miejsce czwarte. Mamy nadzieję że w przyszłym roku znajdziemy się na podium.

 


Strona 1 z 62

Dzisiaj jest: Wtorek
1 Września 2015
Początek roku szkolnego
Imieniny obchodzą
Bronisław, Bronisz, Bronisława, Idzi
Do końca roku zostało 122 dni.
Zodiak: Panna
2015
Wrzesień
PnWtŚrCzPtSoNd
131123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
52829301234
DO WAKACJI POZOSTAŁO 297 Days
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj184
mod_vvisit_counterWczoraj217
mod_vvisit_counterW tygodniu401
mod_vvisit_counterTydzień temu1360
mod_vvisit_counterW miesiącu184
mod_vvisit_counterMiesiąc temu5710
mod_vvisit_counterRazem159671

Online (20 minut wstecz): 4
Twój IP: 54.144.81.235
,
Dzisiaj: Wrz 01, 2015

Sonda

Mój ulubiony przedmiot
 

statystyki

Użytkowników : 30
Artykułów : 469
Odsłon : 97998

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Serwis działa już
3652 dni.